ایکس تموس المنت

سبک عنصر پست ماسونری

childrens-book-day

روز جهانی کتاب کودک

اول اینکه امروز روز جهانی کتاب کودک هست و به خودمون که یک روز کودک بودیم و هنوز هم کودک درون داریم، و شاید ازش غافلیم، تبریک می گم. تبریک می گم به همه کسانی که کودکی خودشون رو، کودک منزلشون رو، فراموش نکردن

ادامه مطلب

خوشه های خشم

معرفی کتاب خوشه های خشم

کتاب خوشه‌های خشم رمانی بسیار جذاب و خواندنی از جان اشتاین‌بک نویسنده آمریکایی است. این رمان درباره دوره‌ای از تاریخ آمریکاست که قحطی و ماشینیسم باعث آواره شدن هزاران هزار خانوار شد و داستان کتاب روایت یکی از این خانواده‌هاست. جان اشتاین‌بک در سال ۱۹۶۲ به خاطر آثارش و به‌خصوص به خاطر دو کتابِ خوشه‌های خشم و موش‌ها و آدم‌ها توانست برنده جایزه نوبل ادبیات شود.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ پیش فرض

روز جهانی کتاب کودک

اول اینکه امروز روز جهانی کتاب کودک هست و به خودمون که یک روز کودک بودیم و هنوز هم کودک درون داریم، و شاید ازش غافلیم، تبریک می گم. تبریک می گم به همه کسانی که کودکی خودشون رو، کودک منزلشون رو، فراموش نکردن

ادامه مطلب

معرفی کتاب خوشه های خشم

کتاب خوشه‌های خشم رمانی بسیار جذاب و خواندنی از جان اشتاین‌بک نویسنده آمریکایی است. این رمان درباره دوره‌ای از تاریخ آمریکاست که قحطی و ماشینیسم باعث آواره شدن هزاران هزار خانوار شد و داستان کتاب روایت یکی از این خانواده‌هاست. جان اشتاین‌بک در سال ۱۹۶۲ به خاطر آثارش و به‌خصوص به خاطر دو کتابِ خوشه‌های خشم و موش‌ها و آدم‌ها توانست برنده جایزه نوبل ادبیات شود.

ادامه مطلب

جاودانگی

وضعیت امروز ما با توجه به این همه حوادثی که از سر ما گذشته و می گذرد و خواهد گذشت، بیشتر همه گیر شدن و جامعه گیر شدن ناامیدی است.
و ناامیدی از بی عشقی در جامعه تکثیر پیدا می کند.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ با تصاویر کوچک

روز جهانی کتاب کودک

اول اینکه امروز روز جهانی کتاب کودک هست و به خودمون که یک روز کودک بودیم و هنوز هم کودک درون داریم، و شاید ازش غافلیم، تبریک می گم. تبریک می گم به همه کسانی که کودکی خودشون رو، کودک منزلشون رو، فراموش نکردن

ادامه مطلب

معرفی کتاب خوشه های خشم

کتاب خوشه‌های خشم رمانی بسیار جذاب و خواندنی از جان اشتاین‌بک نویسنده آمریکایی است. این رمان درباره دوره‌ای از تاریخ آمریکاست که قحطی و ماشینیسم باعث آواره شدن هزاران هزار خانوار شد و داستان کتاب روایت یکی از این خانواده‌هاست. جان اشتاین‌بک در سال ۱۹۶۲ به خاطر آثارش و به‌خصوص به خاطر دو کتابِ خوشه‌های خشم و موش‌ها و آدم‌ها توانست برنده جایزه نوبل ادبیات شود.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ شطرنجی

روز جهانی کتاب کودک

اول اینکه امروز روز جهانی کتاب کودک هست و به خودمون که یک روز کودک بودیم و هنوز هم کودک درون داریم، و شاید ازش غافلیم، تبریک می گم. تبریک می گم به همه کسانی که کودکی خودشون رو، کودک منزلشون رو، فراموش نکردن

ادامه مطلب

معرفی کتاب خوشه های خشم

کتاب خوشه‌های خشم رمانی بسیار جذاب و خواندنی از جان اشتاین‌بک نویسنده آمریکایی است. این رمان درباره دوره‌ای از تاریخ آمریکاست که قحطی و ماشینیسم باعث آواره شدن هزاران هزار خانوار شد و داستان کتاب روایت یکی از این خانواده‌هاست. جان اشتاین‌بک در سال ۱۹۶۲ به خاطر آثارش و به‌خصوص به خاطر دو کتابِ خوشه‌های خشم و موش‌ها و آدم‌ها توانست برنده جایزه نوبل ادبیات شود.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ آلترناتیو

یک جرعه خوشبختی

روز جهانی کتاب کودک

اول اینکه امروز روز جهانی کتاب کودک هست و به خودمون که یک روز کودک بودیم و هنوز هم کودک درون داریم، و شاید ازش غافلیم، تبریک می گم. تبریک می گم به همه کسانی که کودکی خودشون رو، کودک منزلشون رو، فراموش نکردن

ادامه مطلب

معرفی رمان

معرفی کتاب خوشه های خشم

کتاب خوشه‌های خشم رمانی بسیار جذاب و خواندنی از جان اشتاین‌بک نویسنده آمریکایی است. این رمان درباره دوره‌ای از تاریخ آمریکاست که قحطی و ماشینیسم باعث آواره شدن هزاران هزار خانوار شد و داستان کتاب روایت یکی از این خانواده‌هاست. جان اشتاین‌بک در سال ۱۹۶۲ به خاطر آثارش و به‌خصوص به خاطر دو کتابِ خوشه‌های خشم و موش‌ها و آدم‌ها توانست برنده جایزه نوبل ادبیات شود.

ادامه مطلب

آرامش

جاودانگی

وضعیت امروز ما با توجه به این همه حوادثی که از سر ما گذشته و می گذرد و خواهد گذشت، بیشتر همه گیر شدن و جامعه گیر شدن ناامیدی است.
و ناامیدی از بی عشقی در جامعه تکثیر پیدا می کند.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

پست های چرخشی